Vad är ju-jutsu?

Lidingö Ju-jutsuklubb följer Svenska Ju-jutsuförbundets bestämmelser och definitioner.

Ju-jutsu är en japansk budoart som utövas i form av fysisk och teknisk träning inriktad på det gällande graderingssystemet. Ju-jutsu lämpar sig väl som självförsvar och inriktar sig därför mot att ge medlemmarna en ökad kunskap om möjligheten att försvara sig mot fysiskt våld, samt att ge saklig information om de juridiska möjligheterna till nödvärn. Ju-jutsu kan även utföras som en tävlingsidrott enligt Svenska Ju-jutsuförbundets regler och Ju-jutsu International Federations (JJIF) regler.

Svenska Ju-jutsuförbundet skall verka för att dess medlemsföreningar utvecklas enligt de normer som gäller för Svenska Ju-jutsuförbundet.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för att alla, oavsett ålder, kön, handikapp eller sociala villkor, skall kunna utöva den Ju-jutsu som täcker den enskildes behov

Svenska Ju-jutsuförbundet skall aktivt arbeta för att skapa jämställdhet inom både den tekniska och praktiska träningsverksamheten och på alla administrativa nivåer.

Allt utförande av Ju-jutsu skall ske i en anda av respekt och samförstånd mellan deltagarna. Ju-jutsuträningen skall vara ett led i den sociala och moraliska fostran som är ett av idrottsrörelsens grundläggande ideal och avser att bidra till kampen mot våld inom och utom idrotten. Instruktören skall vara ett föredöme för eleverna såväl inom som utom träningslokalen.

Svenska Ju-jutsuförbundet skall i alla sammanhang verka för en doping- och drogfri verksamhet.

Svenska Ju-jutsuförbundet skall aktivt arbeta för att öka spridningen av Ju-jutsu Kai i Sverige.

Fastställt av Förbundsstyrelsen

2003-03-15